[vc_row][vc_column][vc_column_text]

SERVICEVOORWAARDEN

Let op: deze Engelse versie is slechts een beleefdheidsvertaling van de wettelijk bindende Duitse “Allgemeine Geschäftsbedingungen”, die u verderop op deze pagina vindt.

§ 1 Toepassingsgebied, Klantinformatie

De volgende algemene voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen Royal Darts – Shawsports en consumenten die goederen kopen via onze winkel. De contracttaal is Duits.

§ 2 Contractafsluiting
(1) De aanbiedingen op internet vormen een vrijblijvende uitnodiging aan u om goederen te bestellen.

(2) U kunt een of meerdere producten aan uw winkelwagen toevoegen. Tijdens het bestelproces voert u uw gegevens en verzoeken in met betrekking tot betalingsmethoden, leveringsmodaliteiten, enz. Alleen door op de bestelknop te klikken komt u in een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

(3) Wij hebben het recht om uw aanbod binnen één werkdag na het verzenden van een orderbevestiging per e-mail te accepteren. Na het verstrijken van de in zin 1 genoemde termijn wordt uw aanbod geacht te zijn afgewezen, dat wil zeggen dat u niet meer aan uw aanbod gebonden bent.

§ 3 Klantinformatie: Opslag van uw bestelgegevens
Uw bestelling met details van het gesloten contract (bijvoorbeeld soort product, prijs etc.) wordt door ons opgeslagen. Wij sturen u de algemene voorwaarden toe, maar u kunt ook op elk moment na het sluiten van het contract bellen met de AV via onze website. Als geregistreerde klant heeft u toegang tot uw eerdere bestellingen via het inloggedeelte van de klant (Mijn gebruikersaccount).

§ 4 Klantinformatie: correctiebericht
U kunt uw invoer op elk moment corrigeren door de bestelling te verzenden. We zullen u tijdens het bestelproces informeren over verdere corrigerende opties. U kunt het bestelproces ook op elk moment voltooien door het browservenster te sluiten.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud
De aankoop blijft ons eigendom tot de volledige betaling.

§ 6 Beperking van uw garantieclaims
(1) Onze goederen zijn onderworpen aan de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

(2) Uw vorderingen voor gebreken aan gebruikte artikelen verjaren één jaar na de levering van het verkochte aan u. Uitzonderingen op deze regel zijn schadeclaims, claims voor gebreken die we op frauduleuze wijze hebben verzwegen en claims die voortvloeien uit een garantie die we hebben aangenomen voor de samenstelling van de goederen. Voor deze uitgesloten vorderingen gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

§ 7 Beperking van aansprakelijkheid
Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuim zolang deze geen invloed hebben op essentiële plichten, schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid, garanties of claims op grond van de productaansprakelijkheidswet (ProdHaftG). Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze plaatsvervangende agenten en onze wettelijke vertegenwoordigers. De plichten die essentieel zijn voor het contract omvatten met name de verplichting om de goederen aan u te overhandigen en u de eigendom te verstrekken. Verder hebben we de zaak vrij van materiële en juridische gebreken om aan te schaffen.


ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltungsbereich, Kundeninformationen

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln das Vertragsverhältnis zwischen Royal Darts – Shawsports und Verbrauchern, die über unseren Winkel Waren kaufen. Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Die Angebote op internet stellen een unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren zu bestellen.

(2) Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des Bestellprozesses geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, Liefermodalitäten enz. ein. Erst mit dem Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab.

(3) Wir sind berechtigt, Ihr Angebot innerhalb von 1 Werktagunter Zusendung einer Auftragsbestätigung per e-mail anzunehmen. Nach fruchtlosem Ablauf der in Satz 1 genannten Eerste vergulde Ihr Angebot als abgelehnt, dh Sie sind nicht länger an Ihr Angebot gebunden.

§ 3 Kundeninformatie: Speicherung Ihrer Bestelldaten

Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (zB Art des Produkts, Preis etc.) wird von uns gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch nach Vertragsschluss jederzeit über unsere Webseite aufrufen. Als registrierter Kunde können Sie auf Ihre vergangenen Bestellungen über den Kunden LogIn-Bereich (Mein Benutzerkonto) zugreifen.

§ 4 Kundeninformatie: Korrekturhinweis

Sie können Ihre Eingaben vor Abgabe der Bestellung jederzeit mit der Löschtaste berichtigen. Meer informatie Sie auf dem Weg durch den Bestellprozess über weitere Korrekturmöglichkeiten. Den Bestellprozess können Sie auch jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters komplett beenden.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

§ 6 Verjährung Ihrer Gewährleistungsansprüche

(1) Für unsere Waren bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte.

(2) Ihre Ansprüche wegen Mängeln bei gebrauchten Sachen verjähren in einem Jahr ab Übergabe der verkauften Sache an Sie. Von dieser Regelung ausgenommen sind Schadensersatzansprüche, Ansprüche wegen Mängeln, die wir arglistig verschwiegen, en Ansprüche aus einer Garantie, die wir für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. Für diese ausgenommenen Ansprüche gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 7 Haftungsbeschränkung

Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers of der Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nachft) Gleiches verguld voor Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen en unserer gesetzlichen Vertreter. Zu den vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, Ihnen die Sache zu übergeben en Ihnen das Eigentum daran zu verstrekken. Weiterhin wir Ihnen die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verstrekken.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

WhatsApp us