100% TEVREDENHEIDSGARANTIE

We hebben de producten van Royal Darts intensief getest, als je niet tevreden bent nemen we het product terug en betalen we 100% terug.

stuur het dan terug in de originele verpakking, onbeschadigd en compleet. Neem in geval van product fouten zo snel mogelijk contact met ons op en we vinden samen een bevredigende oplossing.

Om te voldoen aan de regelgeving van de Europese Unie hebben wij een wettelijke omschrijving van ons retourbeleid nodig, u vindt deze hieronder, wij houden ons aan deze eis maar zoeken liever een regeling naar uw tevredenheid. Neem contact met ons op voor uw retourzending. klantenservice@royaldarts.nl

GEEFT TERUG

Let op: deze Engelse versie is slechts een beleefdheidsvertaling van het wettelijk bindende Duitse Widerrufsrecht, dat u verderop op deze pagina vindt.

Herroepingsrecht voor consumenten

(Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet overwegend aan zijn commerciële of zelfstandige activiteit kunnen worden toegeschreven)

ROYAL DARTS Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum,

– waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, mits u in één bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en op uniforme wijze wordt afgeleverd;

– waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft of gehad heeft, mits u in één bestelling meerdere goederen heeft besteld en afzonderlijk wordt geleverd;

– waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het laatste onderdeel of het laatste stuk heeft of heeft gehad, mits u een product heeft besteld dat in meerdere zendingen of stukken wordt geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren ( Royal Darts | John Shaw Vertretung, Am Ischeland 23, 58097 Hagen, telefoon: +49 (0) 2331 910 71 79, e-mail: customerservice@royal-darts.com) (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere manier van levering hebt gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die wordt aangeboden door ons ) Binnen een termijn van veertien dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van herroeping van dit contract door ons is ontvangen. Voor een dergelijke terugbetaling gebruiken we dezelfde betaling die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; Deze terugbetalingskosten worden in geen geval bij u in rekening gebracht.

We mogen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft bewezen dat u de goederen heeft teruggestuurd, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk of in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren. De deadline wordt gerespecteerd wanneer u de goederen verzendt vóór het einde van de deadline van 14 dagen.

Zij dragen de directe kosten van het retourneren van pakketten die per pakket kunnen worden verzonden, evenals de directe kosten van het retourneren van niet-pakketgoederen voor een bedrag van 20 EUR.

Zij zijn slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet nodig is voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Uitsluitings- en uitstervingsgronden

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

– de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de fabricage onderworpen is aan een individuele selectie of bestemming door de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

– de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

– voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract geleverd mag worden en waarvan de werkelijke waarde schommelingen vertoont op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

– voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Bij contracten vervalt het herroepingsrecht vroegtijdig

– de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiëneredenen niet geschikt zijn voor retournering indien hun verzegeling na levering is verwijderd;

– de levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere goederen vermengd zijn;

– voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering is verwijderd.

________________________________________________________________________________

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Naar Royal Darts | John Shaw Vertretung, Am Ischeland 23, 58097 Hagen, E-mail: customerservice@royal-darts.com:

– Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract betreffende de aankoop van de volgende goederen (*) /

Het verlenen van de volgende dienst (*)

– Benoemd op (*) / ontvangen op (*)

– naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen ondertekenen als u dit formulier uitprint en per post naar ons opstuurt)

– Datum

(*) Schrappen wat niet past.

________________________________________________________________________________

WIDERRUFSRECHT

Widerrufsrecht voor Verbraucher
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.)

Wierrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,

– an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hoed, sofern Sie eine of mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;

– an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hoed, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden;

– an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hoed, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen of Stücken geliefert wird;

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Royal Darts| John Shaw Vertretung, Am Ischeland 23, 58097 Hagen, Telefonnummer: +49 (0)2331 910 71 79, E-Mail-Adresse: customerservice@royal-darts.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (zB een mit der Post versandter Korte of e-mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu bredererufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag bredererufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich en andere vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Zie ook de niet-mittelbare kosten van de gratis verzending in de Höhe van 20 EUR.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften en Funktionsweise der Waren nicht nietwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

– zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind en für dern Herstellung eine individuele Auswahl of Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
– zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder der Verfallsdatum schnell überschritten würde;
– zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und der aktueller Wert von Schwankungen op dem Markt Abhängteh, auf die der Unterne;
– zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften of Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen

– zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes of der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
– zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden;
– zur Lieferung von Tonoder Videoaufnahmen of Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiongelung nach der Lieferung entfernt wurde.
________________________________________________________________________________

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

– Een koninklijke darts | , Am Ischeland 23, 58097 Hagen, E-Mail-Adresse: customerservice@royal-darts.com

– Hiermit widerufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/
die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

– Bestellt am (*)/ erhalten am (*)

– Naam des/ der Verbraucher(s)
– Anschrift des/ der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

WhatsApp us